Pamplona
T.Cogumelo
 
Ataque81
Defesa72
Meio-Campo77
Corrida76
Chute68
Resistência74
Goleiro75
Habilidade76

Detalhes do time:

Time #592
COntratou o pessoal do Tenchi Muyo

Jogadores:

1. Sakuya
2. Nobuyuki        3. Yosho
4. Ryouki            5. Washu
6. Kyone        7. Mihoshi
8. Sasami            9. Aeka
10. Ryoko        11. Tenchi

Reservas:

12. 12
13. 13
14. 14
15. 15
16. 16
17. 17
18. 18
19. 19
20. 20

Histórico

COG97 -> 12º Lugar
COG98 -> 16º Lugar
COG99 -> 20º Lugar
COG00 -> 24º Lugar
COG01 -> 7º Lugar
COG02 -> 18º Lugar
COG03 -> 12º Lugar
COG04 -> 13º Lugar